Category Archives: Cukrzyca

Oświata zdrowotna

Nauczanie o cukrzycy powinno objąć także szersze kręgi społeczeństwa. Będąc chorobą społeczną i cywilizacyjną o coraz szerszym zasięgu, stanowi ona zagrożenie dla zdrowia w skali globalnej i wymaga z jednej strony lepszego zrozumienia ze strony społeczeństwa dla osób nią dotkniętych,

Nauczanie rodziny

Edukacji w zakresie wyżej przedstawionych problemów wymagają także najbliżsi członkowie rodziny chorego, z którymi pozostaje on w stałym kontakcie (rodzice, współmałżonek, dzieci). W szczególności ważne jest, aby najbliższe otoczenie rozumiało istotę choroby i jej następstwa psychologiczne i somatyczne, było obeznane

Okres cukrzycy długotrwałej (powtórki)

Doświadczenie kliniczne poucza, że większość chorych dostosowuje swoje zachowanie zdrowotne do otrzymanych wskazówek zwykle przez kilka tygodni do kilku miesięcy, później zaś o nich zapomina i popełnia nieraz istotne błędy. Dlatego też powtarzanie szkolenia (reedukacja) i wzbudzanie na nowo motywacji

Okres nauczania podstawowego

Jest to etap właściwej edukacji chorego na cukrzycę. Nauczanie rozpoczyna się zwykle w kilka tygodni po stwierdzeniu tej choroby, przy czym obecnie jest ono coraz częściej realizowane w grupach (kilkunastoosobowych), dla których dobiera się odpowiedni program. Ta forma szkolenia jest

Nauczanie pacjentów

Podejmując szkolenie chorego na cukrzycę należy uwzględnić jego wiek, rodzaj cukrzycy, stan emocjonalny, poziom wykształcenia, zdolność przyswojenia sobie wiadomości, a także sytuację socjalną i ekonomiczną. Odmiennie przebiega edukacja zdrowotna u dzieci i ludzi dorosłych. Program i metody nauczania zależą także

Pedagogika medyczna

Cukrzycy nie można skutecznie leczyć be z współpracy z pacjentem dobrze poinlormowanym o swojej chorobie, przeszkolonym w określonych czynnościach i zachowaniach zdrowotnych i mającym motywację do tej współpracy. Znaczenie motywacji należy szczególnie uwypuklić, bowiem bez niej chory mający nawet wystarczający

Leczenie uzdrowiskowe

W Polsce, podobnie jak w niektórych innych krajach, utworzono dla chorych na cukrzycę (oddzielnie dla dorosłych i dla dzieci) oddziały specjalistyczne w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach (w Kołobrzegu, Krynicy, Rabce, w mniejszym zakresie w Ciechocinku i Busku-Zdroju). Podlegają one nadzorowi

Rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Dynamiczny rozwój sieci poradni cukrzycowych, jaki obecnie obserwuje się w wielu krajach, stwarza jednak problem, który wymaga racjonalnego rozwiązania. Jest nim przesunięcie całej odpowiedzialności za leczenie chorych na cukrzycę na owe poradnie i niejako „zwolnienie” z tego obowiązku lekarza podstawowej

Oddział szpitalny

Jest ciągle jeszcze sprawą otwartą, czy w przedstawionej strukturze organizacyjnej należy tworzyć odrębne oddziały diabetologiczne w szpitalach szczebla uniwersyteckiego lub analogicznego, czy też osoby z cukrzycą należy przyjmować na typowe oddziały i do klinik; w tym ostatnim przypadku chorzy ci

Centralna poradnia cukrzycowa

Obejmuje ona swoim nadzorem określoną sieć poradni terenowych. Do jej zadań należy: 1. Udzielanie konsultacji chorym kierowanym przez terenowe poradnie cukrzycowe w razie trudności w ich leczeniu. W szczególnych przepadkach centralna poradnia cukrzycowa może okresowo prowadzić tych i innych pacjentów,